!!! ΙΚΑ Εγκ.63/28-11-14: από 01/12/2013 η ασφάλιση υπέρ ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ- Διευκρινίσεις και οδηγίες για την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ – Έως 28/2/15 η υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. χωρίς κυρώσεις

0

Με την εγκύκλιο 63/14 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων (για τον κλάδο ασφάλισης υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ.), δίνεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. ανά μισθολογική περίοδο, συγκεκριμένα 12/2013 έως 12/2014 χωρίς την επιβολή κυρώσεων (Π.Ε.Π.Ε.Ε. από εκπρόθεσμη υποβολή), εφόσον υποβληθούν έως 28/2/2015.

Για τις εν λόγω συμπληρωματικές Α.Π.Δ. παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου μέχρι την ανωτέρω τασσόμενη ημερομηνία, διευκρινίζεται όμως ότι συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μέσω διαδικτύου εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μόνο για την απεικόνιση των εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και τους ανωτέρω περιγραφόμενους Κ.Α.Δ. και Κ.Π.Κ.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υποκ/μα ελέγχου και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Επισημαίνεται ότι για μισθολογική περίοδο που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, δεν απαιτείται υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ.(04), αλλά οι εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ, δύναται να συμπεριληφθούν στην κανονική Α.Π. Δ.(01).

= = = = = = = = = = = = = = = = = == ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/28.11.2014
Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν

Αθήνα 28 / 11 / 2014
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
IΚΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 248-251
: 210 52 15 242-247
FAX: 210 52 23 228
Ε – mail: asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 63

ΘΕΜΑ «Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν».

ΣΧΕΤ. : α) εγκύκλιο 7/14, εγκύκλιο 26/14.
β) Το Γεν. Έγγραφο Ε40/144/4.3.2014 της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
γ) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 Υ.Α (εγκύκλιο 26/14).

Με την εγκύκλιο 7/14 του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 τ. Α’) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», με τις οποίες προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει γι’ αυτούς στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4111/2013).

Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ιδρύθηκε με το Ν.3655/2008, αποτελεί ασφαλιστικό Οργανισμό Πρόνοιας ο οποίος παρέχει Εφάπαξ βοήθημα σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα.

Αποτελείται δε από τους κάτωθι Τομείς:

1. Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων.
3. Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
4. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π.
5. Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών.
6. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων.
7. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων.
8. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου.
9. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών.
10. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.
11. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Α. Από τις παρ. 1 και 2 του ν.4225/2014 προβλέπεται ότι για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-12-2013 υπέρ των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος.

Στην έννοια, «για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.», νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους Κλάδους ή Φορείς, που το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει εισφορές (σύνταξη, ασθένεια, συνεισπραττόμενα).

Την υποχρέωση αυτή δηλ., να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., που καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην Α.Π.Δ., έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρόμων (Αναβάτες Δρομώνων Ίππων, Προπονητές) του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Κατά συνέπεια:

1. Από 1/12/2013 και εφεξής η απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών θα γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ., (ποσοστά εισφοράς ασφ/νου και εργοδότη, βάση υπολογισμού αποδοχών,) σε ξεχωριστή εγγραφή (2η εγγραφή) με διακριτό ΚΑΔ ανά τομέα ΤΑ.Π.Ι.Τ., Κωδικό Ειδικότητας (νέος – παλαιός) και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης.

2. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών θα γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

3. Οι εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που θα εισπράττονται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ – Ε.Τ.Α.Μ. και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν αποδίδονται στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. με το σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών που ισχύει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Β. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, από μισθολογική περίοδο απασχόλησης 1/12/2013 και μετά, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. + E.T.E.A. + ΤΑ.Π.Ι.Τ. κ.λ.π.), έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης, μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δηλώνοντας την μισθολογική περίοδο που αφορούν, τον Α.Μ.Ε. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τον αντίστοιχο Α.Φ.Μ. εργοδότη.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/51 όπως κάθε φορά ισχύει).

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., για εργοδότες Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. + ΤΑ.Π.Ι.Τ.+Ε.Τ.Ε.Α.), έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/1951 όπως κάθε φορά ισχύει).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΠΟ 1-12-2013.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από 1-12-2013 και μετά, θα πρέπει να καταχωρούνται με ξεχωριστή εγγραφή, (2η εγγραφή) ανά απασχολούμενο, τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία : Τύπος Αποδοχών, Αποδοχές, Ημέρες ασφάλισης, Πακέτο Κάλυψης, αναλογούσες εισφορές κλπ.

Για την απεικόνιση τους στην Α.Π.Δ., έχει δημιουργηθεί για κάθε έναν Τομέα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας και διακριτός Κωδικός Ειδικότητας (ανάλογα αν είναι «παλαιός» ή «νέος» ο ασφαλισμένος) που θα οδηγεί σε αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης ως κατωτέρω:

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Α. ΚΑΔ : 0011 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.».

Κωδικός Ειδικότητας.: 000105 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλληλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας. : 000106. με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

I) ΜΚ : 023 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 2% και 2% αντίστοιχα, σύνολο 4%.

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.(Σχετ. εγκύκλιο 13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

II) ΜΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ΚΑΔ : 0012 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000107 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλληλων του ΤΑΠ1.Τ.-«Παλαιοί» και «Νέοι» ασφαλισμένοι.

ΚΠΚ : 025 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΠΑΛΑΙΟΙ και ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ). Νέος τύπος Αποδοχών: 99

Εισφορά: 0,29 ευρώ. (Εφάπαξ, μοναδική αποδεκτή τιμή.)

Χωρίς καταχώρηση ημερών ασφάλισης.

Συμπλήρωση του πεδίου αποδοχές με την τιμή 0.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π. Ι. Τ.

0011

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000105

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ «ΠΑΛΑΙΟΥΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

023(2%ασφ.+2%εργ.=4%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

024 (4%ασφ.)

ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ

0012

000107

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ («ΠΑΛΑΙΟΙ» και «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

025 (0,29 Ευρώ)

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

1. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (παλαιός ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας 513020 ( καμαριέρα – οροφοκόμος ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας 423220 (εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογαριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ, και της εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω:

ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛ-ΛΗΛΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΠΙΤ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

5512

5512

0011

0012

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

513020

423220

000105

000107

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

023

025

33

ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4/2014

4/2014

4/2014

4/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

99

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000

1000

1000

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

139,50

25,50

20

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

223,60

51,00

20

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

363,10

76,50

40

0,29

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

363,10

76,50

40

0,29

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

2. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (Νέος ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας 513020 (καμαριέρα – οροφοκόμος) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας 423220 (εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογαριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., και της εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων, να έχει ως κατωτέρω:

ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΠΙΤ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΑΠΔ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

5512

5512

0011

0012

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

513020

423220

000106

000107

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

025

33

ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4/2014

4/2014

4/2014

4/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

99

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000

1000

1000

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

139,50

25,50

40

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

223,60

51,00

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

363,10

76,50

40

0,29

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

363,10

76,50

40

0,29

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΚΑΔ: 0013 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.».

Κωδικός Ειδικότητας : 000108 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

I) ΧΠΚ : 026 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 0,4% και 0,4% αντίστοιχα, σύνολο 0,8%. Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων (Σχετ. εγκύκλιο 13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

II) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000108

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TOY ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

026(0,4%ασφ.+0,4%εργ.=0,8%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.ΚΑΔ : 0014 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»Κωδικός Ειδικότητας : 000109 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπάλληλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

  I) ΚΠΚ: 027 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π. Ι. Τ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (1%).

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων. (Σχετ. εγκύκλιο 13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

  ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου.(4%)

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000109

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TOY ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

027 (1%ασφ.)

000106

  «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Απασχολούμενος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, σε επιχείρηση συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων, οχημάτων με ΚΑΔ 5020 και με κωδικό ειδικότητας 733060 (φανοποιοί , φαναριτζήδες οχημάτων) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 102 (Σύνταξη, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω:

ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΠΑΛΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

5020

0014

0014

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

733060

000109

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

102

027

024

33

ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4/2014

4/2014

4/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000

1000

1000

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

165,00

10

40

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

284,00

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

449,60

10

40

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

449,60

10

40

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ.

ΚΑΔ: 0015 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000110 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας λιμενεργατών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους.

Κωδικός Ειδικότητας: 000106 με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

Ι) ΚΠΚ : 028 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 3% και 4% αντίστοιχα, σύνολο 7%.

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000110

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

028(4%ασφ. +3%εργ.=7%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε.ΔΥΟ (2) ΚΑΔ του Τομέα Πρόνοιας Υπάλληλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ως εξής:1. ΚΑΔ 0016: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  2. ΚΑΔ 0017: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

  1). ΚΑΔ: 0016 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  Κωδικός Ειδικότητας : 000111 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : 00106 με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

  1) ΚΠΚ: 029 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 6% και 3% αντίστοιχα, σύνολο 9%.

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

  Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

  II) ΚΠΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου.(4%)

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

  2) ΚΑΔ: 0017 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  Κωδικός Ειδικότητας : 000112 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Επί Συμβάσει Υπαλλήλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους».

  Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

  I) ΚΠΚ: 041 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΟΥ ΤΑ.Π. Ι. Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου 6% και 3% αντίστοιχα, σύνολο 9%.

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

  Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

  ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%).

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ !ΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000111

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

029(3%ασφ.+6%εργ.=9%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0017

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000112

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

041(3%ασφ.+6%εργ.=9%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.Α. ΚΑΔ : 0018 με λεκτική περιγραφή ως εξής: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. ».Κωδικός Ειδικότητας : 000113 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας: 000106 με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

  I. Κ.Π.Κ. 031 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 1% και 1% αντίστοιχα, σύνολο 2%.

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

  Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

  II. Κ.Π.Κ. 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%).

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000113

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

031(1%ασφ.+1%εργ.=2%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

Β. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

Δύο (2) ΚΑΔ αυτοαπασχολούμενων του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ ως εξής:

1. ΚΑΔ 0019: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. – ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.»

2. ΚΑΔ 0020:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1.ΚΑΔ 0019 με λεκτική περιγραφή ως εξής «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000114 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους-Αναβάτες Δρομώνων Ίππων».

Κωδικός Ειδικότητας :000115 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για νέους ασφαλισμένους-Αναβάτες Δρομώνων Ίππων».

I. ΚΠΚ 032 με λεκτική περιγραφή: «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ – ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (2,25%).

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

II. ΚΠΚ 033 με λεκτική περιγραφή: «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ – ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

2. ΚΑΔ : 0020 με λεκτική περιγραφή ως εξής: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ».

Κωδικός Ειδικότητας : 000116 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους-Προπονητές».

Κωδικός Ειδικότητας : 000117 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για νέους ασφαλισμένους – Προπονητές ».

I. ΚΠΚ 034 με λεκτική περιγραφή: «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης, με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (2,25%).

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

II. ΚΠΚ 035 με λεκτική περιγραφή: «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ». χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης, εισφορών με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. – ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ

0019

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000114

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.

032 (2,25%ασφ.)

000115

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.

033 (4%ασφ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

0020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000116

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.

034 (2.25%ασφ.)

000117

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.

035 (4%ασφ.)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ.ΚΑΔ 0021 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.».Κωδικός Ειδικότητας: 000118 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ. εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και αυτοαπασχολούμενου προσωπικού Ιπποδρομιών».

  I. ΚΠΚ: 036 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου 1,5% και 1,5% αντίστοιχα, σύνολο 3%. Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Ως βάση υπολογισμού εισφορών είναι ο ασφαλιζόμενος μισθός ο οποίος από 1/7/13 – 30/6/14 είναι το ποσό των 252,39 ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόζεται από 1/7 κάθε έτους και προσαυξάνεται κατά 5,87ευρώ, ήτοι από 1/7/2014 έως 30/6/2015 ο ασφαλιζόμενος μισθός είναι 258,26 ευρώ κ.λ.π.

  II. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%).

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000118

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

036(1.5% ασφ.+1,5% εργ.=3%)

000106

  «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Α. Απασχολούμενος «παλαιός» ασφαλισμένος, σε επιχείρηση τσιμεντοβιομηχανίας με ΚΑΔ 2651 και με κωδικό ειδικότητας 311560 (τεχνολόγοι, μηχανολόγοι εντός εργοστασιακού χώρου ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 106 (Σύνταξη, Βαρέα, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., Επαγγ.Κινδυν.) με τακτικές αποδοχές (01) και bonus (10) από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω:

ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10

8

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

2651

2651

0021

0021

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

311560

311560

000118

000118

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

106

106

036

036

33

ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4/2014

4/2014

4/2014

4/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

10

01

10

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000

1000

1000

1000

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

199,50

199,50

15

15

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

306,10

306,10

15

15

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

505,60

505,60

30

30

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

505,60

505,60

30

30

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

Β. Απασχολούμενος «νέος» ασφαλισμένος, σε επιχείρηση τσιμεντοβιομηχανίας με ΚΑΔ 2651 και με κωδικό ειδικότητας 311560 (τεχνολόγοι, μηχανολόγοι εντός εργοστασιακού χώρου ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 106 (Σύνταξη, Βαρέα, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., Επαγγ.Κινδυν.) με τακτικές αποδοχές (01) και λοιπές αποδοχές (14) από 1.12.2013 και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της ΑΠΔ με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω:

ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14

8

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ.

2651

2651

0021

0021

30

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

311560

311560

000106

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

106

106

024

024

33

ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4/2014

4/2014

4/2014

4/2014

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

14

01

14

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

25

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000

1000

1000

1000

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ

199,50

199,50

40

40

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

306,10

306,10

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

505,60

505,60

40

40

46

ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ

505,60

505,60

40

40

Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται.

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.

ΚΑΔ 0022 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000119 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων του ΤΑΠΙΤ για παλαιούς ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

Ι. ΚΠΚ: 037 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 2% και 1% αντίστοιχα, σύνολο 3%.

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Βάση υπολογισμού εισφορών είναι σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο.

II ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000119

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

037(1%ασφ.+2%εργ.=3%)

000106

  «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.Δύο (2) ΚΑΔ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου ως εξής:1. ΚΑΔ 0023: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

  2. ΚΑΔ 0024: «ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

  1. ΚΑΔ 0023 με λεκτική περιγραφή : «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  Κωδικός ειδικότητας : 000120 με λεκτική περιγραφή «Παλαιοί» ασφαλισμένοι, Μόνιμοι Υπάλληλοι Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  Κωδικός ειδικότητας : 000121 με λεκτική περιγραφή «Νέοι» ασφαλισμένοι, Μόνιμοι Υπάλληλοι Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  I. ΚΠΚ : 038 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ και ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 5% και 3,75% αντίστοιχα, σύνολο 8,75%.

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών είναι για τους μόνιμους υπαλλήλους – παλαιούς ασφαλισμένους, σταθερό ποσό και ανέρχεται στα 35,22 ευρώ.

  II. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

  Ως «νέοι» ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

  2. ΚΑΔ 0024 με λεκτική περιγραφή : «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

  Κωδικός ειδικότητας: 000122 με λεκτική περιγραφή «Παλαιοί ασφαλισμένοι- Έκτακτοι Υπάλληλοι Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  Κωδικός ειδικότητας: 000123 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι- Έκτακτοι Υπάλληλοι Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

  I. ΚΠΚ : 038 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ και ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου 5% και 3,75% αντίστοιχα, σύνολο 8,75%.

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

  Βάση υπολογισμού εισφορών είναι για τους έκτακτους υπαλλήλους παλαιούς ασφαλισμένους, σταθερό ποσό και ανέρχεται στα 88,04 ευρώ.

  II. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥΤΑ.Π.Ι.Τ.

0023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000120

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

038(3.75%ασφ.+5%εργ.=8,75%)

000121

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

024 (4%ασφ.)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥΤΑΠΙΤ

0024

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000122

«ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

038(3.75%ασφ.+5%εργ.=8,75%)

000123

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ- ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

024 (4%ασφ.)

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.ΚΑΔ 0025 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»Κωδικός Ειδικότητας : 000124 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Λιμένος Θες/νικης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για «παλαιούς» ασφαλισμένους.» Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

  I. ΚΠΚ : 039 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 3% και 3% αντίστοιχα, σύνολο 6%.

  Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Η βάση υπολογισμού εισφορών είναι χωρίς ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

  11. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης, με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

  Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

  Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000124

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

039(3%ασφ.+3%εργ.=6%)

000106

   «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

11.ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

ΚΑΔ 0026 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.»

Κωδικός Ειδικότητας: 000125 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θες/νικης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους.

Κωδικός Ειδικότητας: 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών».

I. ΚΠΚ : 042 με λεκτική περιγραφή.«ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 3% και 4,5% αντίστοιχα, σύνολο 7.5%.

Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

II. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης, με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΙΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

0026

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

000125

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

042(4.5%ασφ.+3%εργ.=7,5%)

000106

«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.

024 (4%ασφ.)

Συμπληρωματική Α.Π.Δ. για μισθολογική περίοδο 12/2013 έως 12/2014.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων (για τον κλάδο ασφάλισης υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ.), δίνεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. ανά μισθολογική περίοδο, συγκεκριμένα 12/2013 έως 12/2014 χωρίς την επιβολή κυρώσεων (Π.Ε.Π.Ε.Ε. από εκπρόθεσμη υποβολή), εφόσον υποβληθούν έως 28/2/2015.

Για τις εν λόγω συμπληρωματικές Α.Π.Δ. παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου μέχρι την ανωτέρω τασσόμενη ημερομηνία, διευκρινίζεται όμως ότι συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μέσω διαδικτύου εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μόνο για την απεικόνιση των εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και τους ανωτέρω περιγραφόμενους Κ.Α.Δ. και Κ.Π.Κ.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υποκ/μα ελέγχου και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Επισημαίνεται ότι για μισθολογική περίοδο που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, δεν απαιτείται υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ.(04), αλλά οι εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ, δύναται να συμπεριληφθούν στην κανονική Α.Π. Δ.(01).

Διευκρινίζεται εκ νέου ότι, οδηγίες επί των διατάξεων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (υπαγωγή στην ασφάλιση, κ.λ.π.), θα παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εν λόγω Ταμείου (ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ακαδημίας 58, 106 78 Αθήνα). Για τους Τομείς Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης και Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Ύδρευσης Θεσ/νίκης οι οδηγίες θα δίνονται από το Περιφερειακό Τμήμα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 10, Τ.Κ. 54630).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, στους εργοδότες που οι απασχολούμενοί τους υπάγονταν στους ενταχθέντες τομείς του ΤΑ.Π.Ι.Τ., θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 97/11 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας» και θα αφορά τις υποχρεώσεις τους, έναντι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΤΑ.Π.Ι.Τ. για μισθολογική περίοδο από 12/2013 και μετά που εντάχθηκαν στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, που αφορά τις υποχρεώσεις τους έναντι του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για μισθολογική περίοδο απασχόλησης έως και 11/2013, θα απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. καθώς εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας όπου προβλέπεται.

Για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στην περίπτωση που, ο εργοδότης ενώ υπέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κατέβαλε εκ παραδρομής τις ασφαλιστικές εισφορές στο οικείο ασφαλιστικό ταμείο, θα ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γ.Ε. Ε57/4/24.3.2014.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ότι, αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον τυπικό έλεγχο, δηλωθέντων καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), είναι το Υποκ/μα στο οποίο έχει έδρα ο εργοδότης.

Ως τυπικός έλεγχος νοείται ο έλεγχος δηλωθέντων – καταβληθέντων, από χρεώσεις υποβολών Α.Π.Δ. και πιστώσεις από καταβολές τρεχουσών εισφορών.

Με την νέα διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του ν. 4075/2012 ο Ε.Δ.Κ. θα διενεργείται κεντρικά για τους εν λόγω εργοδότες, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Γ.Ε. Ε40/694/22.11.2013 της Δ/νσης μας.

Πέραν του τυπικού ελέγχου θα πρέπει να διενεργείται και ουσιαστικός έλεγχος, που σκοπό έχει να διερευνήσει την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο εργοδότης μετά την επεξεργασία των Α.Π.Δ., σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία ασφάλισης και όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 και 5 του ν. 4225/2014 (υποχρέωση υποβολής στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. /ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την παρούσα εγκύκλιο.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση, θα πρέπει το αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., να προβεί στην ασφαλιστική τακτοποίηση του απασχολούμενου, μέσω της διαδικασίας Ελέγχου Εργοδοτών (Ελεγχος Κοινών Επιχειρήσεων – Ουσιαστικός Έλεγχος) και θα επιβάλλονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις κατά τα γνωστά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker