Όροι Χρήσης

Ο Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Καβάλας (ο Σύλλογος) σας παρέχει πληροφόρηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Αποποίηση ευθύνης

Ο Σύλλογος παρέχει σε αυτές τις ιστοσελίδες πληροφορίες που είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δηλώνει ότι, σύμφωνα με όσα είναι δυνατόν να γνωρίζει, οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς, δεν μπορεί όμως να παρέχει καμία ρητή εγγύηση ως προς αυτό.

Μεταβολές

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των ιστοσελίδων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Σύλλογος μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιουδήποτε χαρακτηριστικού τους και μπορεί επίσης να επιβάλει περιορισμούς σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε τμήματα των ιστοσελίδων χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη.

Συνδέσεις

Ορισμένες συνδέσεις που παρέχονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα θα εισάγουν σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο οι οποίες δεν είναι υπό τον έλεγχο του Συλλόγου. Ο Σύλλογος παρέχει αυτές τις εξωτερικές συνδέσεις μόνο ως διευκόλυνση προς τους χρήστες και η παροχή οποιονδήποτε τέτοιων συνδέσεων δεν αποτελεί αποδοχή από τον Σύλλογο αυτής της ιστοσελίδας. Επομένως, ο Σύλλογος δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με την διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των υπό-συνδέσεων, που βρίσκονται σ’ αυτές τις ιστοσελίδες. Όταν συνδέεστε με ιστοσελίδες άλλων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πιθανώς οι διαχειριστές τους μπορεί να χρησιμοποιούν την παροχή πληροφοριών ή άλλα μέσα για να συλλέξουν πληροφορίες για εσάς.

Υποβολή Δεδομένων

Υποβάλλοντας δεδομένα και στοιχεία στον Σύλλογο, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, απαντήσεων, ερωτήσεων, σχολίων, υποδείξεων, ιδεών, γραφικών ή αρχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε είδους, παρέχετε ή εγγυάστε ρητά, ότι ο ιδιοκτήτης αυτών των στοιχείων παρείχε ρητά στον Σύλλογο ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία με μόνο και αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό του.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο Σύλλογος, τα μέλη του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του δεν θα είναι ευθύνονται για ζημίες που θα προκληθούν από ή σε σχέση με την χρήση των ιστοσελίδων. Ο Σύλλογος δεν θα έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, και όποιων αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση των ιστοσελίδων ή των περιεχομένων τους ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας είναι Πνευματική Ιδιοκτησία του Συλλόγου και απαγορεύεται η όποια χρήση τους από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ενυπόγραφα κείμενα αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία των συντακτών τους.

eXTReMe Tracker