Επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ προς την ΑΑΔΕ με θέμα την υποβολή φορολογικών δηλώσεων από νομίμους εκπροσώπους επιχειρήσεων

0

Δελτίο Τύπου (Πέμπτη – 18/01/2018)
Επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ προς την ΑΑΔΕ με θέμα την υποβολή φορολογικών δηλώσεων από νομίμους εκπροσώπους επιχειρήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: Φ/1/541

Προς

Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Κοινοποίηση:

-Υφυπουργό Οικονομικών

κα Κατερίνα Παπανάτσιου

-Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ

κ. Σταύρο Θωμαδάκη

Θέμα: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων από νομίμους εκπροσώπους επιχειρήσεων

Όπως γνωρίζετε, η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού με τον Ν. 2515/1997 κρίθηκε αναγκαία και συνέβαλε στην ορθή οργάνωση αυτού του επαγγελματικού κλάδου θέτοντας προϋποθέσεις στην κατοχή συγκεκριμένων προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας και οριοθετώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όσους το ασκούν. Το ποιοτικό επίπεδο της παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει επιπτώσεις τόσο στους αποδέκτες τους δηλαδή επιτηδευματίες, κάθε είδους επιχειρήσεις και ιδιώτες όσο και στο Κράτος.

Η επαγγελματική ταυτότητα είναι η ταυτότητα του φυσικού προσώπου με την οποία πιστοποιείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού.

Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Το αρχείο των λογιστών – φοροτεχνικών, που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, διαβιβάζεται κάθε έτος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να γίνει η διασύνδεση του αρχείου των λογιστών – φοροτεχνικών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις με τα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι μισθωτοί λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του TAXISNET, εφόσον έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση και με το ρόλο του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, έχουν την δυνατότητα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων, στις οποίες εργάζονται.

Διαπιστώθηκε όμως ότι λογιστές – φοροτεχνικοί ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών (σύμφωνα με το καταστατικό της επιχείρησης) έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με το ρόλο του εκπροσώπου, χωρίς όμως να είναι καταχωρημένοι στο αρχείο των πιστοποιημένων ενεργών λογιστών του ΟΕΕ. Μετά τη διαπίστωση αυτή ζητήθηκε τον Απρίλιο του 2017 με την υπ’ αρ. Φ/1/2985/4-4-2017 επιστολή μας να ελεγχθεί η λειτουργία της διαδικασίας ταυτοποίησης του προσώπου που υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων με το ρόλο του εκπροσώπου και να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000.

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπισθεί και καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες από μισθωτούς λογιστές σχετικά με το θέμα αυτό.

Το ΟΕΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την μη επίλυση μέχρι σήμερα του προβλήματος για το οποίο υπήρχε διαβεβαίωση για την άμεση αντιμετώπισή του, καθώς δεν διασφαλίζεται η ορθότητα των φορολογικών δηλώσεων. Η δυνατότητα που δίνεται σε οποιονδήποτε από το σύστημα του TAXIS να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις χωρίς να είναι ο νόμιμος λογιστής – φοροτεχνικός συμβάλει στην αδυναμία αποκάλυψης και είσπραξης της φοροδιαφεύγουσας φορολογητέας ύλης και οφείλουμε να το σταματήσουμε.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Share.

Leave A Reply

eXTReMe Tracker